_

منوی ما

_

پیتزا

نمایش منو

پاستا

نمایش منو

برگر

نمایش منو

سالاد

نمایش منو

پیتزا

پیتزا مخصوص۲۹۰۰۰ت
پیتزا یونانیویژه۲۱۰۰۰ت
مارگاریتا۱۵۰۰۰ت
پیتزا ایتالیایی۱۷۰۰۰ت

برگر

چیزبرگر۲۹۹۰۰ت
همبرگر۲۵۹۰۰ت
چیکن برگرجدید۱۸۹۰۰ت
قارچ برگر۱۷۹۰۰ت

پاستا

راویولی۲۹۹۰۰ت
اسپاگتیویژه۲۵۹۰۰ت
لازانیا۱۸۹۰۰ت
فتوکین۱۷۹۰۰ت

سالاد

سالاد سزار۲۹۰۰۰ت
سالاد یونانیرژیمی۲۵۹۰۰ت
سالاد چیکن۱۸۹۰۰ت
سالاد چینی۱۷۹۰۰ت